Privacyverklaring

Voordelen Stadsarrangement

Inleiding
Stadsarrangement (waaronder personeelsuitje Hilversum valt) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van jou persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met arjandrost@stadsarrangement.nl.

Wie is Stadsarrangement?
Stadsarrangement is de commanditaire vennootschap Stadsarrangement, kantoorhoudende te (1608 ME) Wijdenes aan Lekerweg 72, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61796050. Stadsarrangement is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, dit is Arjan Drost, bereikbaar via arjandrost@stadsarrangement.nl.

Hoe gebruikt Stadsarrangement uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Stadsarrangement persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Stadsarrangement voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stadsarrangement worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag:Wettelijke verplichting
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mail adres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandeling klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social marketing
Gegevens:Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:Marktonderzoek
Gegevens:Gegevens over het gedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Stadsarrangement heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigigen. Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Stadsarrangement over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Stadsarrangement. U kunt verzoeken dat Stadsarrangement uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperking van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stadsarrangement te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stadsarrangement of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht jouw persoonsgegevens van Stadsarrangement te verkrijgen. Stadsarrangement zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin voor de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming nodig is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stadsarrangement u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Stadsarrangement
Een verzoek kan verstuurd worden naar arjandrost@stadsarrangement.nl. Stadsarrangement zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één 1 maand nadat Stadsarrangement een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stadsarrangement uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Stadsarrangement verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stadsarrangement ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Stadsarrangement worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Stadsarrangement worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Statement en de wijze waarop Stadsarrangement uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar arjandrost@stadsarrangement.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Stadsarrangement uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar arjandrost@stadsarrangement.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.